#
#

มูลนิธิโพธิวัณณา

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จัดตั้งขึ้นโดย ดร. แม่ชี ณัฐญาวรรณ เปรมสกุล
รวมทั้งได้รวบรวมบทความ ข่าวสาร การทำบุญ ผ่านมูลนิธิภายในเว็บไซท์ทางการนี้

มูลนิธิโพธิวัณณา

เน้นการปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 คือ เข้าไปรู้เห็นในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ตามกฎของไตรลักษณ์ โดยไม่มีความยึดติดด้วยอำนาจกิเลสทั้งปวง ให้รู้และเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนมีความเกิดดับ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา